Οργάνωση Δομής: Τομείς και Εργαστήρια

Η Σχολή ΜΗΠΕΡ είναι οργανωμένη σε τρεις Τομείς, που ο καθένας περιλαμβάνει Εργαστήρια με διάφορα Γνωστικά Αντικείμενα.
Untitled Document

   

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ι):

Το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Ι περιλαμβάνει τεχνολογίες συλλογής, επεξεργασίας, μεταφοράς και διάθεσης αερίων, υγρών, στερεών, τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων, ιλύος και πόσιμου νερού. Μοντέλα απογραφής πηγών ρύπανσης και μεθόδοι μέτρησης παραγωγής και έκλυσης ρύπων στο περιβάλλον. Μοντέλα κλιματικά, μετεωρολογικά, υδραυλικά, υδρολογικά, ποιότητας αέρα και νερών και μέθοδοι μέτρησης της ποιότητας περιβάλλοντος. Επιπτώσεις ρύπανσης και όρια. Ενεργειακός, συγκοινωνιακός και χωροταξικός σχεδιασμός. Διαμόρφωση βέλτιστων σχημάτων διαχείρισης. Περιβαλλοντική κατάλυση. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Συλλογή περιβαλλοντικών στοιχείων και διασύνδεση με διεθνείς βάσεις δεδομένων. Δίκαιο περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική διακυβέρνηση. Στοχαστικά μοντέλα. Χώροι Banach.

Εργαστήρια Τομέα Ι

Υπεύθυνος

Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων

Θ. Τσούτσος

Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων

Ε. Γιδαράκος

Εργαστήριο Δικαίου του Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης

Ε. Μαριά

Εργαστήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Ενέργειας

Δ. Κολοκοτσά

Εργαστήριο Θεωρίας Χώρων Banach

Α. Μανουσάκης

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Κατάλυσης

Π. Παναγιωτοπούλου

Εργαστήριο Στοχαστικών Μοντέλων ανάπτυξης καρκινικών όγκων

Τ. Δάρας

Εργαστήριο Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών

Π. Γκίκας

ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΙΙ):

Το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα ΙΙ περιλαμβάνει τεχνική βιοχημικών διεργασιών, βιολογική επεξεργασία στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων. Εφαρμογές κυτταροκαλλιεργειών στην προστασία του περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική μικροβιολογία. Έλεγχος τοξικότητας. Περιβαλλοντική βιοτεχνολογία. Βιολογικά φράγματα υπεδάφους. Αποκατάσταση περιβάλλοντος με φυτοκαλλιέργειες και υγρότοπους. Ατμοσφαιρική ρύπανση, ρύπανση εσωτερικών χώρων, δυναμική αεροζόλ στην ατμόσφαιρα. Βιογεωχημικοί κύκλοι και ενεργειακή ροή σε οικοσυστήματα. Μηχανική των ρευστών, μεταφορά θερμότητας και μάζας. Τεχνική φυσικών διεργασιών. Τεχνική χημικών διεργασιών. Φυσικοχημεία. Περιβαλλοντική θερμοδυναμική, θερμοφυσικές ιδιότητες, ισορροπία φάσεων και χημικών αντιδράσεων. Τεχνική Οικολογία. Περιβαλλοντική Κατάλυση. Περιβαλλοντική Οργανική Χημεία – Μικρορύπανση.

Εργαστήρια  Τομέα ΙI

Υπεύθυνος

Εργαστήριο Ατμοσφαιρικών Αιωρούμενων Σωματιδίων

Μ. Λαζαρίδης

Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας

Ν. Καλογεράκης

Εργαστήριο Οικολογίας και Βιοποικιλότητας

Δ. Βενιέρη

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας

Δ. Βενιέρη

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Οργανικής Χημείας - Μικρορύπανσης

Ν. Ξεκουκουλωτάκης

Εργαστήριο Τεχνολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Ε. Διαμαντόπουλος

Εργαστήριο Υδατικής Χημείας

Ε. Ψυλλάκη

Εργαστήριο Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών

Ι. Γεντεκάκης

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΙΙΙ):

Το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα ΙΙΙ περιλαμβάνει την περιβαλλοντική υδραυλική, υδρολογία, γεωλογία και υδρογεωλογία, καθώς και τις περιβαλλοντικές εφαρμογές αυτών (δίκτυα αποχέτευσης, άρδευση, απορροές, εγγειοβελτιωτικά έργα, υδατικοί πόροι, ροή ρευστών σε πορώδες μέσο, ρύπανση εδάφους και υπόγειων νερών, έργα υδροληψίας). Τεχνολογίες αποκατάστασης ποιότητας εδάφους και υπόγειων νερών. Εδαφομηχανική, θεμελιώσεις, σχεδιασμός κατασκευών και Σεισμική μηχανική. Συλλογή περιβαλλοντικών στοιχείων σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.

Εργαστήρια Τομέα ΙΙIΙ

Υπεύθυνος

Εργαστήριο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής

Ι. Τσάνης

Εργαστήριο Γεωδαισίας, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Α. Τσουχλαράκη

Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής

Γ. Καρατζάς

Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος (ΤUCeel)

Κ. Χρυσικόπουλος

Εργαστήριο Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών

Ν. Νικολαΐδης

Εργαστήριο Υπολογιστικής Δυναμικής & Ενέργειας (CODEN)

Ι. Τσομπανάκης

Εργαστήριο Φυσικών Καταστροφών, Τσουνάμις και Παράκτιας Μηχανικής

Κ. Συνολάκης

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις 20-09-2017 10:50

 

Πληροφορίες: Γραμματεία ΜΗΠΕΡ - Τηλ.: +30 28210 37781, +30 28210 37788, fax: +30 28210 37846, +30 28210 37858, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.