Ειδικά περί Δ.Δ.

Εγγραφή και δήλωση μαθημάτων

Η εγγραφή των νέων υποψηφίων διδακτόρων γίνεται κατά κανόνα το μήνα Οκτώβριο, πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Η δήλωση των μαθημάτων που προτίθενται να παρακολουθήσουν οι υποψήφιοι διδάκτορες γίνεται εντός των δύο πρώτων εβδομάδων του εκάστοτε εξαμήνου παρακολούθησης.

Οι ημερομηνίες εγγραφών και δήλωσης μαθημάτων ανακοινώνονται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης και στην ιστοσελίδα Νέα/Ανακοινώσεις της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος.

 

Χρονική διάρκεια σπουδών

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ορίζεται για το Διδακτορικό Δίπλωμα σε έξι (6) διδακτικά εξάμηνα. Η μέγιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση των απαιτήσεων, για την εκπόνηση και απονομή ΔΔ ορίζεται σε δέκα (10) διδακτικά εξάμηνα.

Εάν ο φοιτητής υπερβεί το ανώτατο όριο που τίθεται διαγράφεται αυτόματα από μεταπτυχιακός φοιτητής, χορηγείται όμως σ’ αυτόν πιστοποιητικό παρακολούθησης όλων των μαθημάτων που έχει επιτυχώς ολοκληρώσει.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν τη δυνατότητα, επικαλούμενοι σοβαρούς λόγους, να ζητήσουν διακοπή των μεταπτυχιακών σπουδών τους για χρονικά διαστήματα που αθροιζόμενα δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) εξάμηνα. Η έγκριση ή μη της διακοπής αποφασίζεται από τη ΓΣ. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα μερικής φοίτησης με βάση τους χρονικούς περιορισμούς, τον κανονισμό και τις αποφάσεις της ΓΣ.

 

Επιλογή Επιβλέποντος Καθηγητή

Πριν το τέλος του α΄ εξαμήνου από την εγγραφή στο ΠΜΣ, κάθε υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να δηλώσει την προτίμησή του για Επιβλέποντα Καθηγητή σε ειδικό έντυπο (έντυπο σε μορφή [pdf] ή [docx] βρίσκεται στην ιστοσελίδα χρήσιμα έντυπα), που καταθέτει στη Γραμματεία της Σχολής. Πριν τη δήλωση της προτίμησής του, ο υποψήφιος διδάκτορας είναι υποχρεωμένος να συμβουλευτεί τον Καθηγητή της προτίμησής του, ο οποίος πρέπει να συνυπογράψει τη σχετική δήλωση του υποψηφίου διδάκτορα δηλώνοντας έτσι ότι συμφωνεί να είναι ο Επιβλέπων Καθηγητής. Ο ορισμός του Επιβλέποντα Καθηγητή γίνεται με απόφαση της ΓΣ της Σχολής κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

Συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής

Μετά τη λήξη του πρώτου εξαμήνου ορίζεται από την ΓΣ κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών, τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας επιθυμεί να αποκτήσει Ευρωπαϊκό Διδακτορικό Δίπλωμα τότε το ένα (1) από τα τρία μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής θα πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ AEI της αλλοδαπής.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον υποψήφιο, καθορίζει το θέμα της διατριβής. Μετά την λήξη του δεύτερου εξαμήνου, ο υποψήφιος διδάκτορας είναι υποχρεωμένος να καταθέσει γραπτώς και να υποστηρίξει δημοσίως και ενώπιον τη Συμβουλευτικής Επιτροπής τον ερευνητικό χαρακτήρα, την αναγκαιότητα της μελέτης με βάση εκτεταμένη βιβλιογραφική αναδρομή, την μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και χρονοδιάγραμμα με τις επιμέρους φάσεις της διδακτορικής διατριβής.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα, υποβάλλει στο Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών σύντομη έκθεση προόδου πριν το τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους.

 

Απαιτήσεις Τίτλου Σπουδών ΔΔ

Τα μαθήματα, η ερευνητική απασχόληση, και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες που απαιτούνται για την απονομή των μεταπτυχιακών τίτλων, ορίζονται ως εξής:

 • Για την απόκτηση του ΔΔ απαιτούνται 180 πιστωτικές μονάδες (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων -ECTS) και διάρκεια σπουδών κατ' ελάχιστον έξι (6) εξαμήνων.
 • Οι 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS) από θα αποκτώνται από 4 μαθήματα Διδακτορικού Επιπέδου. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα Διδακτορικού Επιπέδου έχει 15 πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (ECTS). Ειδικότερα:
  • Οι απευθείας δεκτοί για εκπόνηση ΔΔ απόφοιτοι 5ετούς φοίτησης (μη απόφοιτοι ΜΗΠΕΡ) και χωρίς ΜΔΕ της Σχολής ή συναφές ΜΔΕ άλλου ΠΜΣ θα πρέπει να παρακολουθήσουν τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα, κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντα καθηγητή και έγκρισης της ΓΣ.
  • Εφόσον οι υποψήφιοι διδάκτορες προέρχονται εκτός των βασικών εξειδικεύσεων του ΠΜΣ υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσουν τέσσερα (4) μαθήματα από τη Σχολή ΜηΠερ, το Πολυτεχνείο Κρήτης ή άλλο ΑΕΙ του εσωτερικού και του εξωτερικού, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του επιβλέποντα και κατόπιν έγκρισης της ΓΣ.
  • Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας διαθέτει ΜΔΕ της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος ή άλλου συναφούς ΠΜΣ θα πρέπει να παρακολουθήσει τέσσερα (4) μαθήματα επιπλέον των μαθημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση του ΜΔΕ, κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντα καθηγητή και έγκρισης της ΓΣ.
  • Επίσης οι υποψήφιοι διδάκτορες, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα, και έγκριση της ΓΣ, μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα από το ΠΜΣ του ΜΗΠΕΡ ή άλλα ΠΜΣ.
  • Για να καταστεί ένας υποψήφιος κάτοχος του ΔΔ οφείλει να συγκεντρώσει κατά μέσο όρο τουλάχιστον επτά και μισό (7,5) στα μαθήματα που παρακολούθησε. Εάν αποτύχει σε δύο (2) μαθήματα, δηλαδή λάβει βαθμό μικρότερο του έξι (6,0), ο υποψήφιος διδάκτορας είναι υποχρεωμένος να αποχωρήσει από το ΠΜΣ.
 • Κάθε υποψήφιος διδάκτορας οφείλει επίσης να παρακολουθήσει τα μαθήματα «Ερευνητικές Διαλέξεις». Ειδικότερα:
  • Στην περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας είναι κάτοχος ΜΔΕ της Σχολής ΜΗΠΕΡ οφείλει να παρακολουθήσει δύο (2) «Ερευνητικές Διαλέξεις». Συνυπολογίζονται, δηλαδή, τα δύο (2) μαθήματα «Ερευνητικές Διαλέξεις» από την κτήση του ΜΔΕ.
  • Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να παρακολουθήσει τέσσερα (4) μαθήματα «Ερευνητικές Διαλέξεις»
 • O υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να εκπονήσει πρωτότυπη ερευνητική διατριβή (που θα οδηγήσει στη δημοσίευση τουλάχιστον δύο (2) άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές), η οποία αντιστοιχεί σε 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
  • Στην περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας επιθυμεί να αποκτήσει Ευρωπαϊκό Διδακτορικό Δίπλωμα, τότε θα πρέπει να εκπονήσει μέρος της ερευνητικής του διατριβής στο εξωτερικό και για χρονική διάρκεια έξι (6) έως δώδεκα (12) μηνών.

 

Διδακτορική Διατριβή και Απονομή ΔΔ

Συγγραφή και Κρίση Διδακτορικής Διατριβής

Η Συμβουλευτική Επιτροπή μετά από αξιολόγηση του επιστημονικού έργου του υποψηφίου και εφόσον κρίνει ότι τούτο έχει ολοκληρωθεί, επιτρέπει τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής, μετά από τεκμηρίωση, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Μετά τη συγγραφή και κατάθεση της διδακτορικής διατριβής, η Συμβουλευτική Επιτροπή κρίνει αν αυτή πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και υποβάλλει γραπτή κρίση στον υποψήφιο και Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ σε διάστημα (2) μηνών.

Εφόσον ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει κάθε άλλη υποχρέωσή του στο ΠΜΣ, και μετά από σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ο υποψήφιος καταθέτει στη Διοικούσα Επιτροπή του ΠΜΣ τη διδακτορική διατριβή του προς τελική κρίση.

Η τελική κρίση της διδακτορικής διατριβής γίνεται από Εξεταστική Επιτροπή που απαρτίζεται από επτά (7) μέλη ΔΕΠ. Στην Εξεταστική Επιτροπή συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ της Συμβουλευτικής Επιτροπής (3 μέλη). Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη ορίζονται από τη ΓΣ κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Τουλάχιστον τρία (3) από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ανήκουν στην ίδια ή συγγενή επιστημονική ειδικότητα με αυτή που εκπονεί ο υποψήφιος της διατριβή του και τουλάχιστον δύο (2) από αυτά θα πρέπει να προέρχονται από άλλες Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης ή από άλλα Πανεπιστήμια ή Ινστιτούτα ή Διδάκτορες ερευνητές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής.

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Ο υποψήφιος μετά από συνεννόηση με την Εξεταστική επιτροπή, καθορίζει την ημερομηνία, ώρα και τόπο διεξαγωγής της ανοικτής παρουσίασης-υποστήριξης της εργασίας του και αποστέλλει στη Γραμματεία της Σχολής περίληψη της εργασίας για ανάρτηση στις Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις του Ιδρύματος (έντυπο σε μορφή [pdf] ή [docx] βρίσκεται στην ιστοσελίδα χρήσιμα έντυπα).

Ο υποψήφιος υποστηρίζει τη διδακτορική διατριβή του δημόσια ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής. Για την έγκριση της Διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη πέντε (5) τουλάχιστον μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Μετά το πέρας της ερευνητικής εργασίας και τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διατριβής, ο υποψήφιος, με την έγκριση του Επιβλέποντα καθηγητή, καταθέτει στα λοιπά μέλη της επιτροπής το τελικό κείμενο.

Αναγόρευση υποψηφίου σε Διδάκτορα

Εφόσον λάβει θετική κρίση από την Εξεταστική επιτροπή και ολοκληρώσει τυχόν διορθώσεις που προτείνει η επιτροπή, ο υποψήφιος οφείλει να αναρτήσει το τελικό κείμενο της διδακτορικής του διατριβής στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΠΚ.

Με δεδομένο ότι ο υποψήφιος έχει συγκεντρώσει τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες (180), καταθέτει αίτηση (έντυπο σε μορφή [pdf] ή [docx] βρίσκεται στην ιστοσελίδα χρήσιμα έντυπα) στη Γραμματεία της Σχολής και αναγορεύεται Διδάκτορας από τη ΓΣ.

Απονομή Τίτλων ΔΔ

Η τελετή απονομής τίτλων για ΔΔ γίνεται κεντρικά από το Πολυτεχνείο Κρήτης, κατά κανόνα τον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο κάθε έτους.

Τελευταία Ενημέρωση στις 27-10-2017 11:45

 

Πληροφορίες: Γραμματεία ΜΗΠΕΡ - Τηλ.: +30 28210 37781, +30 28210 37788, fax: +30 28210 37846, +30 28210 37858, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.