Αρχείο Διδακτορικών

Untitled Document   <  

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος"
(1998-2008 λήξη εγγραφών)

Ονοματεπώνυμο

Τίτλος Διατριβής

Ανακήρυξη

Επιβλέπων

Ελένη Κοκκίνου

Επεξεργασία και ερμηνεία θαλάσσιων σεισμικών καταγραφών ανάκλασης στην περιοχή του Ιονίου

2002

Α. Βαφείδης,
Θ. Μαρκόπουλος
(ΜΗΧΟΠ)

Αθηνά Σπυριδάκη

Μεσοσκοπική διερεύνηση για την ανίχνευση όζοντος και λεπτών σωματιδίων στην περιοχή της Μεσογείου

2005

M. Λαζαρίδης

Ουρανία Τζωράκη

Μοντελοποίηση υδρολογικών και γεωχημικών διεργασιών σε ποτάμιο σύστημα διαλείπουσας ροής

2007

N. Νικολαΐδης

Χρυσούλα Αντωνίου

Ανάπτυξη ταχέος αναλυτικού πρωτοκόλλου για τον προσδιορισμό ευρέος φάσματος οργανικών μικρορύπων σε υγρά απόβλητα και νερά

2007

Ε. Διαμαντόπουλος

Κωνσταντίνα Τυροβολά

Αποκατάσταση υδάτων και ρυπασμένων εδαφών από αρσενικό με χρήση ρινισμάτων σιδήρου: Διερεύνηση διεργασιών

2007

N. Νικολαΐδης

Εμμανουήλ Διαλυνάς

Λειτουργία πιλοτικού συστήματος βιοαντιδραστήρα υπερδιήθησης στην επεξεργασία αστικών λυμάτων

2008

Ε. Διαμαντόπουλος

Ελένη Μανουσάκη

Χαρακτηρισμός της ικανότητας μεσογειακών φυτών για απομάκρυνση Pb και Cd από ρυπασμένα εδάφη

2008

N. Καλογεράκης

Κουλουριδάκης Παύλος

Βελτίωση των ελαχίστων ορίων ανίχνευσης ιχνοστοιχείων με ακτίνες Χ

2008

N.Καλλίθρακας,
B. Γκέκας

Απόστολος Γιαννής

Απομάκρυνση βαρέων μετάλλων με χρήση ηλεκτροκινητικής τεχνικής και πλύσης από ρυπασμένα εδάφη με έμφαση στο κάδμιο

2009

E. Γιδαράκος

Θεοδώρα Βελεγράκη

Συγκριτική μελέτη της επεξεργασίας πρότυπων διαλυμάτων οργανικών ενώσεων με προχωρημένες οξειδωτικές μεθόδους αντιρρύπανσης

2009

Δ. Μαντζαβίνος

Ευθαλία Χατζησυμεών

Επεξεργασία υγρών αποβλήτων κατεργασίας ελιάς με εφαρμογή χημικών και βιολογικών διεργασιών

2009

Δ. Μαντζαβίνος

Γραμματική Γούλα

Κινητική, ηλεκτροκινητική συμπεριφορά και ηλεκτροδιακά φαινόμενα καινοτόμων ηλεκτροκαταλυτών σε κυψελίδες καυσίμου για αντιδράσεις που σχετίζονται με τον έλεγχο ρυπογόνων εκπομπών

2009

Ι. Γεντεκάκης,
Ν. Καλογεράκης

Άννα Κρητικάκη

Πορώδη κεραμικά για Περιβαλλοντικές εφαρμογές

2009

Α. Τσετσέκου,
Β. Γκέκας

Στυλιανός Τερζάκης

Σύγκριση της απόδοσης εναλλακτικών μεθόδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

2010

Ν. Καλογεράκης

Θεοδώρα Παπαδάμ

Ανάπτυξη καινοτόμων κυψελίδων καυσίμου για την εσωτερική αναμόρφωση βιοαερίου με ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

2010

Ι. Γεντεκάκης,
Ν. Καλογεράκης

Μαρίνος Κριτσωτάκης

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Μεσσαράς Κρήτης

2010

Ι. Τσάνης

Θεόδωρος Γλυτσός

Χαρακτηρισμός της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους με χρήση μικροπεριβαλλοντικών μοντέλων

2010

Μ. Λαζαρίδης

Χάρης Γαλανάκης

Μελέτη καθαρισμού και ανάκτησης οργανικών συστατικών αποβλήτων ελαιουργείου με τη χρήση φυσικοχημικών διεργασιών και μεμβρανών διαφορετικών ιδιοτήτων και προέλευσης

2010

Ε. Ψυλλάκη

Νεκτάριος Κουργιαλάς

Ολοκληρωμένη διαχείριση-Πρόβλεψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων σε σύνθετες γεωμορφολογικά περιοχές με χρήση μαθηματικών μοντέλων και GIS

2010

Γ. Καρατζάς

Μαρία Λιανού

Μελέτη της προσωπικής έκθεσης από αιωρούμενα σωματίδια, των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών τους και των πηγών τους σε εσωτερικούς χώρους

2010

Μ. Λαζαρίδης

Ευτυχία Ψαρροπούλου

Μαθηματικό Μοντέλο Προσομοίωσης της Νιτρικής ρύπανσης στον Προσχωματικό Υδροφόρο της Παραλιακής ζώνης Κορινθίας

2010

Γ. Καρατζάς

Ελευθερία Κλώντζα

Ποσοτικός προσδιορισμός και αποδόμηση μη ιοντικών τασιενεργών ουσιών (NonyphenolPolyethoxylates)

2010

Ε. Διαμαντόπουλος

Βικτωρία Αλεξανδροπούλου

Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για την εκτίμηση της έκθεσης του ανθρώπου σε ατμοσφαιρικά αιωρούμενα σωματίδια και των επιπτώσεών τους στην ανθρώπινη υγεία

2010

Μ. Λαζαρίδης

Εμμανουήλ Λάτος

Μελέτη της μεταφοράς οσμών από κέντρα επεξεργασίας λυμάτων σε γειτονικές περιοχές)

2010

Μ. Λαζαρίδης

Άννα Πατσιούρα

Κινητική και περιβαλλοντική μελέτη προενζυμικού συστήματος για την υδρόλυση Αμύλου Βρώμης προς προϊόντα Μαλτόζης

2011

Δ. Μαντζαβίνος

Ιωάννης Τριχάκης

Ανάπτυξη μοντέλων υπογείων υδάτων με χρήση εργαλείων υπολογιστικής νοημοσύνης και ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας

2011

Γ. Καρατζάς

Μαρία Πατώνη

Μελέτη της αναερόβιας βιοαποδόμησης των υγρών αποβλήτων υψηλού COD με ηλεκτρολυτική προεπεξεργασία

2011

Ν. Καλογεράκης

Καλλιόπη Αναστασιάδου

Υδροθερμική επεξεργασία αμιαντούχων υλικών σε υποκρίσιμες και υπερκρίσιμες συνθήκες

2011

Ε. Γιδαράκος

Ζαχαρίας Φροντιστής

Απομάκρυνση διαταρακτών ενδοκρινικής δράσης από την υδατική φάση με τη χρήση προχωρημένων διεργασιών οξείδωσης

2011

Δ. Μαντζαβίνος

Αργυρή Καλλιονιάκη

Χαρακτηρισμός των μικροοργανισμών που αναπτύσσονται σε θαλάσσια ιζήματα στη ζώνη κρυσταλλων υδριτών μεθανίου

2012

Ν. ΚαλογεράκηςΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική"
(2003-2014)

Ονοματεπώνυμο

Τίτλος Διατριβής

Ανακήρυξη

Επιβλέπων

Ευθυμία Τσολάκη

Απολύμανση θαλασσίου έρματος (Ballastwater) μέσω insitu ηλεκτρολυτικής παραγωγής απολυμαντικού χλωρίου

2009

Ε. Διαμαντόπουλος

Πέτρος Καραγεώργος

Ολοκληρωμένη διαχείριση οσμών σε δίκτυα αποχέτευσης και κέντρα επεξεργασίας λυμάτων

2010

Ν. Καλογεράκης

Αριστείδης Κουτρούλης

Ακραία υδρο-μετεωρολογικά φαινόμενα και επίδραση της κλιματικής μεταβολής στην εξέλιξή τους. Εφαρμογή στην περιοχή της Κρήτης.

2011

Ι. Τσάνης

Ιωάννης Δαλιακόπουλος

Ανάλυση αβεβαιότητας στη διαχείριση υδατικών πόρων σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης με τη χρήση μετεωρολογικού ραντάρ

2011

Ι. Τσάνης

Μαρία Αϊβαλιώτη

Αποκατάσταση υδάτων ρυπασμένων από ΒΤΕΧ και ΜΤΒΕ με χρήση φυσικού και τροποποιημένου διατομίτη. Σύγκριση και συνδυασμός με άλλα προσροφητικά υλικά

2011

Ε.Γιδαράκος

Φωτεινή Σταμάτη

Ο κύκλος του άνθρακα και του αζώτου σε αγροτικά εδάφη

2012

Ν. Νικολαΐδης

Κων/νος Παπαπετρίδης

Risk analysis of ground water contamination detection networks, using stochastic modeling and decision theory

2013

Ε. Παλαιολόγος

Μαρία Νικολοπούλου

Βιοαποδόμηση πετρελαιοειδών σε θαλλάσιο περιβάλλον - Χαρακτηρισμός σχηματισμού βιοστιβάδας σε σταγονίδια υδρογονανθράκων

2013

Ν. Καλογεράκης

Μαρία Καζολέα

Μαθηματική και υπολογιστική μοντελοποίηση γένεσης και διάδοση κυματισμών στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον

2013

Κ. Συνολάκης

Αγγελική-Ελένη Βροχίδου

Χωροχρονική ανάλυση ξηρασίας και η επίδραση της κλιματικής αλλαγής σε υδρομετεωρολογικές παραμέτρους στη νήσο Κρήτη

2013

Ι. Τσάνης

Μαρία Μανδαλάκη

Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δομημένο Περιβάλλον με έμφαση στο Φυσικό Φωτισμό

2014

Θ. Τσούτσος

Ελευθερία Λουπασάκη

Επεξεργασία υγρών αποβλήτων με αναερόβιο αντιδραστήρα UASB και συστήματα προσκολλημένης ανάπτυξης

2014

Ε. Διαμαντόπουλος

Ανθή Ειρήνη Βοζινάκη

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκτίμησης της επικινδυνότητας και των επιπτώσεων πλημμυρικών φαινομένων

2014

Γ. Καρατζάς

Παναγιώτα Μπαμπατσούλη

Βιοαντιδραστήρες μεμβρανών για την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων

2014

Ν. Καλογεράκης

Σπυρίδων Φωτείνης

Η διάβρωση των ακτογραμμών της Ελλάδας - Αξιολόγηση -Τρόποι αντιμετώπισης

2014

Κ. Συνολάκης

Ευανθία Αγραφιώτη

Παραγωγή εξανθρακώματος από βιομάζα για περιβαλλοντικές εφαρμογές

2014

Ε. Διαμαντόπουλος

Ευαγγελία Γιαντζή

Μικροεκχύλιση υπό συνθήκες κενού

2014

Ε. Ψυλλάκη

Ιωάννης Χαχλαδάκης

Tαυτόχρονη απομάκρυνση τοξικών μετάλλων και πολυχρωματικών υδρογονανθράκων από ρυπασμένα ιζήματα με χρήση της ηλεκτροκινητικής τεχνικής

2014

Ε. Γιδαράκος

Φωτεινή Σημαντηράκη

Eξυγίανση ρυπασμένου υπόγειου υδροφορέα από οργανικούς και ανόργανους ρύπους με εφαρμογή της τεχνολογίας των διαπερατών αντιδρώντων φραγμάτων

2014

Ε. Γιδαράκος

Εμμανουήλ Γρυλλάκης

Μελέτη επιπτώσεων κλιματικής μεταβολής σε βασικές υδρολογικές παραμέτρους και ο ρόλος του μεροληπτικού σφάλματος

2014

Ι. Τσάνης

Αθανασία Κατσώνη

Βιώσιμη επεξεργασία και αξιοποίηση βιομηχανικών και αστικών υγρών αποβλήτων

2015

Ε. Διαμαντόπουλος

Ηλίας Κοπανάκης

Δυναμική των ατμοσφαιρικών αερολυμάτων και μελέτη του δυναμικού πυρηνοποίησής τους στην Ανατολική Μεσόγειο

2015

Μ. Λαζαρίδης

Ευδοκία Ταπόγλου

Πρόβλεψη των χωροχρονικών μεταβολών της στάθμης υπογείων υδάτων με χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων και γεωστατιστικών μεθόδων

2015

Γ. Καρατζάς

Σωτήρης Παπαντωνίου

Ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυών αλγορίθμων ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια με στόχο την επίτευξη μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου

2015

Δ. Κολοκοτσά

Ανδρονίκη Παπαφιλιππάκη

Καλλιέργεια σταμναγκαθιού σε διάφορους τύπους εδαφών με προσθήκη κομπόστ από αστικά στερεά απόβλητα ως εδαφοβελτιωτικό 2015

2015

N. Νικολαΐδης

Μυρτώ Τσικνιά

Βιογεωγραφία βακτηρίων και αφθονία λειτουργικών γονιδίων στη Λεκάνη Απορροής του Ποταμού Κοιλιάρη

2015

Ν. Παρανυχιανάκης

Ελευθερία Χαλβατζάκη

Έκθεση και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων από αιωρούμενα σωματίδια

2016

Μ. Λαζαρίδης

Σοφία-Ειρήνη Χατουτσίδου

Physical processes of indoor aerosols in modern microenvironments

2016

Μ. Λαζαρίδης

Ιωάννα Τζαβάρα

Μελέτη της σεισμικής συμπεριφοράς των σύγχρονων τεχνικών ενίσχυσης εδαφικών πρανών

2016

Ι. Τσομπανάκης

Βασιλική Ιορδανίδου

Μελέτη ακραίων υδρο-μετεωρολογικών φαινομένων στην Ανατολική Μεσόγειο

2016

Ι. Τσάνης

Ευδοκία Συρανίδου

Αλληλεπιδράσεις μεταξύ ελόφυτων και ενδοφυτικών βακτηρίων: η συνεργιστική τους δράση στη βιοεξυγίανση ρύπων

2016

Ν. Καλογεράκης

Φραντσέσκα-Μαρία Πελλέρα

Ολοκληρωμένη επεξεργασία και αξιοποίηση στερεών οργανικών αποβλήτων στην περιοχή της Μεσογείου με χρήση αναερόβιας χώνευσης

2017

E. Γιδαράκος

Χρήστος Γαμβρούδης

Ολοκληρωμένο πλαίσιο μοντελοποίησης υδρολογίας, ποιότητας νερών και στερεοπαροχής σε λεκάνες απορροής ποταμών διαλείπουσας ροής

2017

Ν. Νικολαΐδης

Norbert Serfozo

Προσδιορισμός των ρυθμών εκπομπής και αντίστοιχης δόσης στο ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα από προσομοίωση διαφόρων πηγών αεροζόλ σε εσωτερικούς εργασιακούς χώρους

2017

M. Λαζαρίδης

Δήμητρα Παπαδάκη

Περιβαλλοντική συμπεριφορά φωτοκαταλυτικών υλικών με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας

2017

Θ. Τσούτσος

Λαμπρινή Παπαδημητρίου

Μελέτη επιπτώσεων ακραίων σεναρίων κλιματικής αλλαγής στο παγκόσμιο υδρολογικό καθεστώςς

2017

Ι. Τσάνης

 

Τα πλήρη κείμενα των παραπάνω διδακτορικών διατριβών είναι διαθέσιμα στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Τελευταία Ενημέρωση στις 16-10-2017 13:39

 

Πληροφορίες: Γραμματεία ΜΗΠΕΡ - Τηλ.: +30 28210 37781, +30 28210 37788, fax: +30 28210 37846, +30 28210 37858, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.