Μαθήματα ΠΜΣ

Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία, έχουν τη μορφή διαλέξεων ή σεμιναρίων και μπορεί να περιλαμβάνουν εργαστηριακές ασκήσεις, θέματα, παρουσιάσεις, συζητήσεις κατά την κρίση του διδάσκοντος. Επίσης στελέχη της βιομηχανίας ή καθηγητές από άλλα ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού θα καλούνται να δίνουν μεταπτυχιακά μαθήματα ή διαλέξεις - σεμινάρια πάνω σε τρέχοντα τεχνικά ή ερευνητικά θέματα που έχουν σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Οι ασκήσεις που θα εκπονούν οι φοιτητές μέσα στα πλαίσια των απαιτήσεων του ΠΜΣ θα προέρχονται κατά το δυνατόν από πραγματικά προβλήματα εφαρμογών.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Το σύνολο των προσφερομένων μεταπτυχιακών μαθημάτων ορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Κάθε μάθημα έχει κατά κανόνα εννιά (9) πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε τρεις (3) εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας ή εργαστηρίου. Εξαίρεση αποτελούν τα μαθήματα «Ερευνητικές Διαλέξεις» που αντιστοιχούν έκαστο σε τρεις (3) πιστωτικές μονάδες.

Τα μαθήματα Διδακτορικού επιπέδου έχουν κατά κανόνα δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες έκαστο.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται κατάλογος των μαθημάτων, υποχρεωτικών και επιλογής για την απόκτηση ΜΔΕ, ανά κατεύθυνση του ΠΜΣ "Περιβαλλοντική Μηχανική" (ΠΜ) καθώς και των μαθημάτων Διδακτορικού επιπέδου.

Κατεύθυνση:

ΜΔΕ Κατεύθυνση:1-ΥΔΠ: Υδατικοί Πόροι & Κλιματική Αλλαγή

ΜΔΕ Κατεύθυνση: 2-ΕΝΑΠ: Επεξεργασία Νερού & Αποβλήτων

ΜΔΕ Κατεύθυνση: 3-ΒΕΚΑ: Περιβαλλοντική Διαχείριση, Βιώσιμη Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή

ΔΕ: Μαθήματα Διδακτορικού Επιπέδου

1-ΥΔΠ

Untitled Document                

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ECTS

  Διδάσκoντες

ΥΔΠ 100

  Περιβαλλοντική Γεωχημεία

9

  Ν. Νικολαΐδης

ΥΔΠ 101

  Pοή Υπογείων Υδάτων και Βελτιστοποίηση

9

  Γ. Καρατζάς

ΚΟΡΜ 04

  Ερευνητικές Διαλέξεις

3

  Ι. Τσομπανάκης

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ECTS

  Διδάσκoντες

ΥΔΠ 102

  Υδρομετεωρολογία και Κλιματική Αλλαγή

9

  Ι. Τσάνης

ΥΔΠ 103

  Τύχη και μεταφορά ρύπων στο υπέδαφος

9

  Κ. Χρυσικόπουλος

ΚΟΡΜ 05

  Ερευνητικές Διαλέξεις

3

  Ι. Τσομπανάκης

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτική Εργασία

ECTS

 

  Μεταπτυχιακή διπλωματική Εργασία

30

Α' ή/και Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μαθήματα Επιλογής

ECTS

  Διδάσκoντες

ΥΔΠ 105

  Παράκτια Μηχανική και Κλιματική Αλλαγή

9

  Κ. Συνολάκης

ΥΔΠ 106

  Αριθμητική ανάλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων

9

  Α. Μανουσάκης

ΥΔΠ 107

  Προχωρημένες εφαρμογές ΓΣΠ στην περιβαλλοντική μηχανική

9

  Α.Τσουχλαράκη

YΔΠ 109

  Ειδικά θέματα κατεύθυνσης

9

ΚΟΡΜ 01

  Δίκαιο Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη

9

  Ε. Μαριά

ΚΟΡΜ 03

  Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

9

  Π. Γκίκας

2-ΕΝΑΠ

Untitled Document                    

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Υποχρεωτικά Μαθήματα [2 από τα 3 με *]

ECTS

  Διδάσκoντες

ΕΝΑΠ 200

  Προηγμένη επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων *

9

  Ε. Διαμαντόπουλος,  Ν. Καλογεράκης,
  Π. Γκίκας

ΕΝΑΠ 201

  Διαχείριση στερεών και τοξικών αποβλήτων *

9

  Ε. Γιδαράκος

ΕΝΑΠ 202

  Συμβατικές μέθοδοι επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων *

9

  Ε. Διαμαντόπουλος

ΚΟΡΜ 04

  Ερευνητικές Διαλέξεις

3

  Ι. Τσομπανάκης

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Υποχρεωτικά Μαθήματα [2 από τα 3 με *]

ECTS

  Διδάσκoντες

ΕΝΑΠ 203

  Βιοδιυλιστήρια - αξιοποίηση αποβλήτων *

9

  Ν. Καλογεράκης,  Π. Γκίκας,  Θ. Τσούτσος,
  Ε. Γιδαράκος

ΕΝΑΠ 204

  Προηγμένες διεργασίες οξείδωσης για την επεξεργασία νερού και
  υγρών αποβλήτων *

9

  Ν. Ξεκουκουλωτάκης

ΕΝΑΠ 205

  Αποκεντρωμένα συστήματα επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης
  νερού *

9

  Ν. Παρανυχιανάκης

ΚΟΡΜ 05

  Ερευνητικές Διαλέξεις

3

  Ι. Τσομπανάκης

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτική Εργασία

ECTS

 

  Μεταπτυχιακή διπλωματική Εργασία

30

Α' ή/και Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μαθήματα Επιλογής

ECTS

  Διδάσκoντες

ΕΝΑΠ 206

  Αναδυόμενοι και έμμονοι ρύποι

9

  Ε. Ψυλλάκη

ΕΝΑΠ 207

  Περιβάλλον και Δημόσια Υγεία

9

  Δ. Βενιέρη

ΕΝΑΠ 208

  Ειδικά θέματα της κατεύθυνσης

9

 

ΕΝΑΠ 209

  Ειδικά θέματα: Ασφάλεια Διεργασιών και Περιβάλλον

9

  Μ. Παπαδάκη

KOΡΜ 01

  Δίκαιο Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη

9

  Ε. Μαριά

KOΡΜ 03

  Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

9

  Π. Γκίκας

3-ΒΕΚΑ

Untitled Document                              

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ECTS

  Διδάσκoντες

BEKA 300

  Κλιματική αλλαγή και εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

9

  Μ. Λαζαρίδης

BEKA 301

  Σχεδιασμός συστημάτων βιώσιμης ενέργειας

9

  Θ. Τσούτσος

KOΡM 04

  Ερευνητικές Διαλέξεις

3

  Ι. Τσομπανάκης

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ECTS

  Διδάσκoντες

BEKA 302

  Προχωρημένες καταλυτικές και ηλεκτροκαταλυτικές ενεργειακές
  διεργασίες

9

  Ι. Γεντεκάκης

BEKA 303

  Προχωρημένες σπουδές στην ενεργειακή αποδοτικότητα και την
  περιβαλλοντική ποιότητα στο δομημένο περιβάλλον

9

  Δ. Κολοκοτσά

ΚΟΡΜ 05

  Ερευνητικές Διαλέξεις

3

  Ι. Τσομπανάκης

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτική Εργασία

ECTS

 

  Μεταπτυχιακή διπλωματική Εργασία

30

Α' και Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μαθήματα Επιλογής

ECTS

  Διδάσκoντες

ΒΕΚΑ 304

  Οδηγία πλαίσιο Νερών - Οδηγία πλαίσιο για το θαλάσσιο περιβάλλον

9

BEKA 305

  Οκονομικά Περιβάλλοντος και Πολιτική

9

  Σ. Ροζάκης

BEKA 306

  Φυσικές καταστροφές και κλιματικές επιπτώσεις

9

  Κ. Συνολάκης

ΒΕΚΑ 307

  Υπολογιστική δυναμική με έμφαση στη σεισμική μηχανική

9

  Ι. Τσομπανάκης

ΒΕΚΑ 308

  Ειδικά θέματα κατεύθυνσης: Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα

9

  Θ. Τσούτσος

ΒΕΚΑ 309

  Ειδικά Θέματα Καταλυτικών Επιφανειών και Καταλυτικών Διεργασιών
  για Περιβαλλοντικές Εφαρμογές

9

  Π. Παναγιωτοπούλου

ΚΟΡΜ 01

  Δίκαιο Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη

9

  Ε. Μαριά

ΚΟΡΜ 03

  Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

9

  Π. Γκίκας

ΔΕ

Untitled Document                                                      

Α' / Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

ECTS

  Διδάσκoντες

ΠΜΠ 860.3

  Ειδικά Θέματα: Κλιματική Αλλαγή και Ακραία Φαινόμενα

15

  Ι. Τσάνης

ΠΜΠ 864

  Προχωρημένα θέματα υπολογιστικής μηχανικής με έμφαση
  σε δυναμικά   προβλήματα

15

  Ι. Τσομπανάκης

ΠΜΠ 865

  Γεωτεχνική & γεωπεριβαλλοντική μηχανική με έμφαση στον σεισμικό
  κίνδυνο

15

  Ι. Τσομπανάκης

ΠΜΠ 866

  Βιοχημική Μηχανική - Βιοφίλμ

15

  N. Καλογεράκης

ΠΜΠ 867

  Ειδικά θέματα Δικαίου Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντικής Πολιτικής και
  Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης

15

  Ε. Μαριά

ΠΜΠ 868

  Στοχαστική συμπεριφορά και ανάλυση χρονοσειρών

15

  Τ. Δάρας

ΠΜΠ 870

  Ανάλυση Παλινδρόμησης και Πειραματικός Σχεδιασμός

15

  Ε. Διαμαντόπουλος

ΠΜΠ 871

  Περιβαλλοντική Τοξικολογία

15

  Ε. Γιδαράκος

ΠΜΠ 872

  Μέθοδοι Αριστοποίησης για προβληματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος

15

  Γ. Καρατζάς

ΠΜΠ 873

  Μοντελοποίηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων και Επίπτωση Κλιματικών
  αλλαγών

15

  Ι. Τσάνης,
  N. Νικολαΐδης

ΠΜΠ 874

    Περιβαλλοντική Αναλυτική Χημεία

15

  Ε. Ψυλλάκη

ΠΜΠ 875

  Αποδόμηση Φαρμακευτικών, Βιοκολλοειδών και Νανοσωματιδίων στα
  Υπόγεια Νερά

15

  Κ. Χρυσικόπουλος

ΠΜΠ 876

  Μοντελοποίηση Κρίσιμων Εδαφικών Ζωνών

15

  N. Νικολαΐδης,
  N. Παρανυχιανάκης

ΠΜΠ 877

  Βιοεξυγίανση

15

  Ν. Καλογεράκης

ΠΜΠ 878

  Κύκλος Αζώτου και Απονιτροποίηση

15

  Ν. Παρανυχιανάκης

ΠΜΠ 879

  Μοντέλα Περιβαλλοντικών Συστημάτων και Επιπτώσεις Κλιματικής
  Αλλαγής

15

  Μ. Λαζαρίδης

ΠΜΠ 880

  Ανάλυση Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων

15

  Θ. Τσούτσος

ΠΜΠ 881

  Στοχαστικές διαδικασίες

15

  Τ. Δάρας

ΠΜΠ 882

  Έξυπνα Ενεργειακά Συστήματα και Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός στο
  Δομημένο Περιβάλλον

15

  Δ. Κολοκοτσά

ΠΜΠ 883

  Κατάλυση, Ηλεκτροκατάλυση και Ηλεκτροχημική προώθηση

15

  Ι. Γεντεκάκης

ΠΜΠ 884

  Υπολογιστική Υδραυλική

15

  Ι. Τσάνης

ΠΜΠ 886

  Βιολογικές Διεργασίες ακινητοποιημένης Βιομάζας

15

  Π. Γκίκας

ΠΜΠ 888

  Περιβαλλοντικές εφαρμογές καινοτόμων Νανο-υλικών

15

  Ν. Ξεκουκουλωτάκης

ΠΜΠ 890

  Φαινόμενα Μεταφορά Ρύπων στο Υπέδαφος

15

  Κ. Χρυσικόπουλος

 

  Untitled Document      

 • ΟΔΗΓΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18  (pdf)

    

    

   Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (2 από τα 7 ΚΕΠ 5ου και 6ου)

   Τελευταία Ενημέρωση στις 01-03-2018 11:00

 

Πληροφορίες: Γραμματεία ΜΗΠΕΡ - Τηλ.: +30 28210 37781, +30 28210 37788, fax: +30 28210 37846, +30 28210 37858, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.